Statuty PDF Drukuj Email


Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly

1 Nazwa i siedziba :

1.1 Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly (dalej zwane odpowiednio:

Stowarzyszenie i PMK) działa na podstawie art.60 ff Kodeksu Prawa Cywilnego. Nazwa Stowarzyszenia w języku francuskim brzmi "Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise de Marly", w języku niemieckim: "�Verein der Freunde der Katholischen Polenmission in Marly".

1.2 Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba PMK w Marly/FR: Chemin des Falaises 12, 1723 MARLY2 Charakter i cele:

2.1 Stowarzyszenie ma charakter wyższej użyteczności publicznej. Powinno zostać zarejestrowane w Rejestrze Handlowym.

2.2 Celem Stowarzyszenia jest:

2.2.1 Zachowanie dziedzictwa po pokoleniach Polaków zamieszkujących w Szwajcarii, którzy zorganizowali, wybudowali i utrzymywali polski ośrodek duszpasterski w Marly, będący własnością "Fundacji im. O. J. M. Bocheńskiego na rzecz Katolickiego Domu Polskiego w Marly" (dalej zwanej Fundacją).

2.2.2 Zbieranie funduszy na uzupełnienie pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem PMK w Marly i na obowiązkowe świadczenia społeczne, w ścisłej wspópracy ze szwajcarskimi instancjami kościelnymi, z Fundacją i z Radą do spraw Ekonomicznych Polskiej Misji Katolickiej w Marly.

2.2.3 Organizowanie polskich i polsko-szwajcarskich imprez i uroczystości kościelnych. Występowanie wobec władz kościelnych i świeckich w sprawach dotyczących posług duszpasterskich w języku polskim w Szwajcarii.

2.2.4 Działalność na rzecz zachowania ciągłości istnienia PMK w Marly wraz z przydzielonym do niej przez władze kościelne duszpasterzem. W razie potrzeby spowodowanej brakiem odpowiedzialnego za PMK duszpasterza, zawieranie umowy o pracę z polskim księdzem, ale dopiero po uprzednim otrzymaniu przez niego misji kanonicznej od lokalnego biskupa.

2.2.5 Wspieranie działalności pedagogicznej i prewencyjnej Misji wśród młodzieży. Ta działalność winna chronić młodzież przed przestępczością, sektami i uzależnieniami.

2.2.6 Wspieranie działalności humanitarnej Misji w ciękich przypadkach społecznych oraz w wypadkowych.

2.2.7 Wspieranie duszpasterza w konsultacjach małżeństw mieszanych, polsko-szwajcarskich.

2.2.8 Zachowanie archiwów i zbiorów bibliotecznych przechowywanych w pomieszczeniach Fundacji.

2.2.9 Wspieranie wydawania biuletynu pastoralnego 'Wiadomości'.

2.2.10 Wspieranie wspópracy naukowej między Polską i Szwajcarią.

2.3 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności lukratywnej ani handlowej.3 Członkostwo:

3.1 Członkami stowarzyszenia mogą zostać:

3.1.1 osoby fizyczne które ukończyły 18 lat,

3.1.2 osoby moralne, tzn. stowarzyszenie i instytucje.

3.2 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

3.2.1 członków zwyczajnych,

3.2.2 członków wspierających,

3.2.3 członków honorowych.

3.3 Przyjęcie członków zwyczajnych następuje z chwilą podpisania i przekazania do Zarządu deklaracji członkowskiej.

3.4 Zarząd może uznać za członka wspierającego osobę fizyczną lub moralną, kiedy jest ona szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

3.5 Przyjęcie członków honorowych następuje na wniosek Zarządu i uchwałę Walnego Zebrania przy większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

3.6 Występowanie ze Stowarzyszenia jest możliwe w każdym czasie po złożeniu pisemnej rezygnacji.4 Prawa i obowiązki członków:

4.1 Członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze.

4.2 Do obowiązku członków zwyczajnych należy:

4.2.1 Przestrzeganie Statutu oraz czynne wspieranie Stowarzyszenia i współpraca w realizacji jego celów.

4.2.2 Regularne płacenie składek członkowskich. Zobowiązanie to rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Stowarzyszenia i obejmuje cały rok kalendarzowy. W wypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia wpłaconych składek się nie zwraca.

4.3 Członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa do majatku Stowarzyszenia.

4.4 Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4.5 Członkowie Stowarzyszenia wspierają polskie duszpasterstwo regularną modlitwą w intencji Misji w Marly i jej duszpasterza.§I5 Organizacja:

5.1 Organami Stowarzyszenia są:

5.1.1 Walne Zebranie,

5.1.2 Zarząd,

5.1.3 Komisja Rewizyjna.

5.2 Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa lub innego delegowanego przez Zarząd członka Stowarzyszenia.6 Walne Zebranie :

6.1 Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Przewodniczy mu Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wiceprezes.

6.2 Walne Zebranie składa się z członków zwyczajnych (osób fizycznych i delegatów osób moralnych). Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

6.3 Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się z reguły raz do roku w pierwszym półroczu. Jest ono zwoływane przez Zarząd drogą powiadamiania pisemnego z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni i z podaniem porządku obrad.

6.4 Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem tych które na mocy Statutu wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

6.5 Głosowanie odbywa się w sposób jawny, o ile Zarząd lub 1/5 zebranych nie zażądają utajenia.

6.6 Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przez Zarząd z zachowaniem procedury jak przy zwoływaniu zwyczajnego Walnego Zebrania.:

6.6.1 na mocy własnej uchwały,

6.6.2 na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia,

6.6.3 na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6.7 Do zadań Walnego Zebrania należą:

6.7.1 zmiany w Statucie,

6.7.2 powożywanie członków honorowych,

6.7.3 wybór Prezesa i członków Zarządu,

6.7.4 wybór Przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

6.7.5 odwoływanie Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub kapłana odpowiedzialnego za PMK w Marly, większością 2/3 głosów.

6.7.6 przyjmowanie sprawozdania rocznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.7.7 przyjmowanie przedstawionych przez Zarząd uchwał.

6.7.8 uchwalanie budżetu, planów działania i wysokości składek członkowskich.

6.7.9 rozpatrywanie przedstawionych w formie pisemnej propozycji członków Stowarzyszenia.

6.7.10 rozwiązanie Stowarzyszenia.7 Zarząd :

7.1 Zarząd składa się z od 5 do 9 osób, w tym:

7.1.1 Prezes

7.1.2 Wiceprezes

7.1.3 Sekretarz

7.1.4 Skarbnik

7.1.5 Członkowie Zarządu.

7.2 Kapłan odpowiedzialny za PMK w Marly i Prezes Fundacji wchodzą z urzędu w skład Zarządu. Członek Zarządu z urzędu nie może pełnić funkcji Prezesa Stowarzyszenia.

7.3 Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat. Mogą być wybierani ponownie tylko jeden raz.

7.4 Zarząd za wyjątkiem Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie konstytuuje się samodzielnie.

7.5 Praca w Zarządzie jest nieodpłatna.

7.6 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zarezerwowane dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

7.6.1 kierowanie działalnością Stowarzyszenia w myśl założeń i celów sformułowanych w §2 Statutu,

7.6.2 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. Dla prawomocności zobowiązań wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika,

7.6.3 zwoływanie Walnego Zebrania,

7.6.4 przygotowanie budżetu, projektów i innych uchwał oraz propozycje przyjócia członków honorowych,

7.6.5 decyzje w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających,

7.6.6 wyznaczanie delegatów do organizacji i instytucji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje,

7.6.7 tworzenie komisji i podkomisji w celu realizacji zadań statutowych.

7.7 Posiedzenia Zarządu są zwoływane z reguły przez Prezesa. Trzech członków Zarządu może również, po podaniu przyczyny, zarządzić zwołania posiedzenia Zarządu. Uchwały są podejmowane wiekszością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do Prezesa a w razie jego nieobecności do Wiceprezesa.

8 Komisja Rewizyjna :

8.1 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.§II

8.2 Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, kontroluje prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przedkłada pisemne sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu na doroczne Walne Zebranie.

9 Majątek Stowarzyszenia :

9.1 Majątek Stowarzyszenia tworzą:

9.1.1 składki członkowskie,

9.1.2 zapisy i dary pieniężne lub rzeczowe osób trzecich,

9.1.3 dochody z imprez organizowanych na cele Stowarzyszenia,

9.1.4 odsetki,

9.1.5 inne dochody.

9.2 Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.10 Odpowiedzialność majątkowa: Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania finansowe tylko majątkiem Stowarzyszenia.11 Zmiany w Statucie : Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych. Do przyjęcia zmian wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków.12 Rozwiązanie Stowarzyszenia :

12.1 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych przez specjalnie w tym celu zwołane Walne Zebranie.Do podjęcia uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia wymagana jest 2/3 głosów obecnych członków.

12.2 Pozostały majątek Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Walnego Zebrania na rzecz intytucji, która posiada zwolnienie od podatków i realizującej podobne cele co Stowarzyszenie.13 Stosunek Stowarzyszenia do innych organizacji polonijnych w Szwajcarii :

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu religijno-społecznym wspólnoty polskiej w Szwajcarii.14 Postanowienia końcowe:

14.1 Użyta w tekście forma męska w nazwach funkcji, obejmuje również formę żeńską.

14.2 Niniejszy Statut wchodzi w życie po uchwaleniu jego przyjęcia przez Walne Zebranie w dniu 17.01.2004.Add. 2 pkt.2.1 Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Urzędu Handlowego/Handelregisteramt we Fribourg?u 26 stycznia 2005, N� r�f.00412/2005, N� f�d.CH-217-3532317-8 uzyskując jednocześnie osobowość prawną.Add. 11 Statut został uzupełniony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 24 września 2005.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly, które odbyło się w siedzibie Misji 21-go stycznia 2006 zaaprobowało uchwały z Nadzwyczajnego Zebrania Walnego Stowarzyszenia z 24 września 2005.

Urząd Finansowy/Direction des finances/Finanzdirektion, Kanton Fribourg, pismem z dnia 15-go listopada 2006, N� U/R�f.008.123.654/02 przyznaje status użyteczno�ci publicznej dla Stowarzyszenia i tym samym zwalnia je od podatków: federalnego, kantonalnego, komunalnego i eklezjastycznego.
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej w Marly © 2009